หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สร้างเศรษฐกิจสู่สากล
สร้างสภาพชุมชนให้น่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
เกษตรกรกับผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์
การศึกษาที่ดีทำให้เราเป็นเด็กฉลาด
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบล
สถานีอนามัยผามอก อ.ลอง จ.แพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
1
2
3
4
5
 


 
 
  เดิมชาวตำบลต้าผามอกเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อ สายมาจากชุมชนเมืองโบราณ เมือง เชียงชื่น หรือเมืองจืน ( จืนหรือตะกั่ว ) เมืองโบราณ อยู่ในบริเวณตำบลต้าผามอก ภายในอุทยาน แห่งชาติ ดอยผากลอง สำหรับที่เรียกว่าตำบล ต้าผามอก นั้น บางท่านก็เล่าว่า คำว่า มอก หมาย ถึง ที่หมาย หรือหลักที่ปักทำเครื่อง หมายเอา ไว้ โดย ยึดถือภูเขาลูกหนึ่งซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้าน เรียก ว่าเขาผามอก โดยให้ความหมาย ว่าถ้าผู้ใด ต้องการเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้ามา หรือจะ มา ติดตามหาญาติมิตรสหายจะต้อง หมายเอา ภูเขาผามอกนี้เป็นมอก ( ที่หมายสำหรับเดินทาง ) ถ้ามาตามภูเขาที่หมายตาไว้นั้น ก็จะมาถึง ชุมชน (ตำบลต้าผามอกในปัจจุบัน ) ละบางท่าน ก็เล่าว่า เนื่องจาก ชุมชน ต้าผามอก นั้นมีภูเขา ล้อมลอบซึ่งมัก มีหมอกปก คลุมอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านเลย ตั้งชื่อว่าตำบล ต้าผามอก ซึ่งต่อ มาก็ได้ เรียกเปลี่ยนไปเป็น ตำบลต้าผามอก
 
  การผลิตที่สำคัญของตำบล ได้แก่การเกษตร กรรมมีการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ พืช ที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มะเขือม่วง ผักกาดเขียวปลี ยาสูบใน ด้านการ เลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้ใช้งาน บริโภค และเพื่อ จำหน่ายได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ โดย เฉพาะโค กระบือ จะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปล่อย ให้สัตว์หากินเองตามทุ่งหญ้า
 
 
   

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,674 คน แยกเป็น

ชาย 2,323 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70

หญิง 2,351 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30

มีจำนวนครัวเรือน 1,552 ครัวเรือน

ความหนาแน่นเฉลี่ย 11.69 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ ต.เวียงต้า อ.ลอง , อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
  ทิศใต้
 
ติดกับ
 
ต.บ้านปิน อ.ลอง , ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแมต , ต.วังธง อ.เมืองแพร่
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่