หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


 
 
 
พร0023.1/ว438 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไอโ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว437 แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลื [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว3487 ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงสร้างการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว435 สำรวจผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิเทศน์การศึกษา สังกัด อปท.ที่ย [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3479] ขอสำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบปร [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3478 ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิท [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว433 การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว440 การจัดการทดสอบทางการการศึกษาระดับชาติขัันพื้นฐาน ประจำปี 2 [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว434 การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว436 สำรวจข้อมูลกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3477 ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปล [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว3496 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุด [ 21 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว3460 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศษบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว432 1-แนวทางการสมัครโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว432 2-แนวทางการสมัครโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3462 แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว3461 แจ้งส่งหนังสือหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว51 สำรวจข้อมูลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.5/11025 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม การกระจายอำนาจใหเแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว3440 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]     
    


    
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลต้า [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการศึกษา) [ 9 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
 
อบต.นาพูน ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) อบต.นาพูน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาโครงการถมกรวดทรายถนนลูกรังสู่การเกษตร ทุ่งน [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมกรวด [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งน้าว แบบ ปร.4, 5, 6 โครงการถมกรวดทรายถนนลูกรังสู่การเกษตร ทุ่งน้าว ม.1 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน กองคลัง อบต.นาพูน ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562 หมู่ที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 และ 8 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านถิ่น วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กาญจนา รายงานการเงินงบประมาณปี 2561 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (จำนวน 4 รายการ) [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่คำมี ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 33 รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย กิจกรรมจิตอาสา \\\"เราทำดี ด้วยหัวใจ\\\" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพร [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 13 รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งแล้ง รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.ทุ่งแล้ง ปี 2561 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู จากบ้านนางไส หงษ์สี่ ถึงบ้านนายลอน ว [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบรางยู จากบ้านนายประสิทธิ์ เพ็ชรหาญ ถึงทางหล [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   

น้ำตกแม่อิม

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

ไม้กวาดดอกหญ้า  
 
   
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
 
  คุณประทับใจอะไรใน อบต.มากที่สุด
  การให้บริการ
  สาธารณูปโภคครบครัน
  ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
  ตั้งใจพัฒนาท้องถิ่น
  ผู้บริหารเข้าถึงประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.พ. 2552
   
 
โครงการเงินอุดหนุนแจ้งโอนเงิน (2 ก.ค. 2561)    อ่าน 248  ตอบ 0  
เมื่อไรเงินสงเคราะห์เด็กถึงจะได้ (1 มิ.ย. 2561)    อ่าน 316  ตอบ 1  
ผลอนุมัติเงินสงเคราะห์เด็ก (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 310  ตอบ 1  
 
ทต.สอง ต้องการสมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง สมัครงาน (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.เหมืองหม้อ ประปาหมู่บ้านปทุมไม่สะอาด (27 ก.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.วังหงส์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.เตาปูน ร้องเรียนไฟฟ้าบ้านอัมพวัน หมู่ 8 (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.เตาปูน สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาล (3 ก.ค. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.วังหลวง เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มิ.ย. 2562)    อ่าน 777  ตอบ 1
ทต.ทุ่งโฮ้ง การจัดหาเครื่่องออกกำลังกาย (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 436  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา เก็บรูปสวยๆมาฝากครับ (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3609  ตอบ 2
ทต.ห้วยอ้อ วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 54  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 113  ตอบ 2
อบต.ป่าสัก แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย) (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 992  ตอบ 2
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1521  ตอบ 8
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 239  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 112  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การใช้ยาฆ่าหญ้าในชุมชน (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 230  ตอบ 1
อบต.กาญจนา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2 (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 193  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 1104  ตอบ 4
อบต.บ้านเหล่า การประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม กีฬาห่วยๆ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 773  ตอบ 0