หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
    146 หมู่ที่ 6 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
    โทรศัพท์:054-656-111
    โทรสาร:054-656-112
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย