หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 


 
   
 
 

 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำ ใช้เพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดปี
 
สนับสนุนและส่งเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนเงินทุนในการประ กอบอาชีพต่าง ๆ โดย ดำเนินการในทุกด้านเพื่อจะสามารถยกระดับ รายได้ของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น
 
ปรับทัศนคติของประชาชนต้านกระแสบริโภคนิยมให้มีความเป็นอยู่ แบบพอเพียงเรียบง่าย
 

 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 

 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน
 
ขยายเขตการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ
 

 
 
พัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
 
พัฒนาด้านความรู้ในข้อมูลข่าวสาร
 
พัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
 
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร